×

Figyelmeztetés

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 42
szombat, 11 január 2014 13:00

Újévköszöntő rendezvény

Császár László polgármester évértékelő gondolatai:


Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkba!

Tisztelt Hölgyeim!
Tisztelt Uraim!
Kedves Vendégek!

Ezzel a népi mondókával köszöntöm mindannyiukat a mai napon, 2014 első ön-kormányzati rendezvényén Tapolca Város Képviselő-testülete és a magam nevében.


Szokásunkhoz híven a jókívánságok mellett a mögöttünk hagyott esztendő mérlegét is meg kell vonnunk és erre a munkára alkalmasabb időpontot nem is találhatnánk a hagyományos évértékelő, évnyitó rendezvénynél.

Mit tettünk? Hová jutottunk? Mit valósítot-tunk meg a terveinkből?

Fontos, hogy tudjuk ezekre a kérdésekre a választ, hiszen aki nem tudja, hogy egy esztendő hosszú menetelése végén hová érkezett meg, az azt sem tudja, merre kell elindulni tovább.

Magyarország Kormánya Orbán Viktor miniszterelnök úr vezetésével felismerte és soha nem látott mértékben segítette ezt a menetelést, az önkormányzatok működését.

A feladatfinanszírozásra változott önkor-mányzati költségvetés végrehajtása igen jelentős kormányzati szerepvállalással párosult.

A 2013. évi költségvetési törvény alapján a Magyar Állam az ötezer fő alatti települési önkormányzatok teljes fennálló adósságál-lományt átvállalta. A városok, így Tapolca adósságállományának átvállalása 2013-ban részlegesen történt meg, 2014-ben pedig teljes mértékben megvalósul.

Esetünkben az elmúlt évi differenciált kon-szolidáció egymilliárd százötvenhárom millió forint adósság átvállalását jelentette, míg ez évben további, mintegy négyszázötvenmillió forint elengedésére számíthatunk.

Tapolcán a különböző fejlesztési hitelek éves tőke- és kamatfizetési, továbbá a Tapolca Jövőjéért” kötvény ez évben esedékessé váló részleges visszafizetési kötelezettsége – árfolyam függvényében – mintegy 200 millió forint lett volna, amely a konszolidáció eredményeképpen a jövőben nem fogja terhelni a város költ-ségvetését.

Az adósságátvállalás újra „helyzetbe hozta” az önkormányzatokat, tettekben is megvalósulhat az általam 2010-ben is elmondott mottó:

„Előttünk a város, mögöttünk a Kormány!”

A települések vezetése ismét dönthet fel-halmozási célú kiadásokról a fejlődés, a lakossági szolgáltatások minőségi javítására.

Köszönet Magyarország Kormányának és köszönet Lasztovicza Jenő képviselő úrnak, aki folyamatosan figyelemmel kísérte, segí-tette ezt a folyamatot Tapolca és térsége te-lepülései vonatkozásában!

Kérem térségünk önkormányzati vezetőit, a települések lakosságát, hogy a 2014 évi országgyűlési és helyi választások során fordítsunk különös figyelmet e rendkívüli, történelmi jelentőségű kormányzati döntéssorozatra!

Örömmel tudok tájékoztatást adni arról is, hogy Tapolca Város Önkormányzata 2013-ban stabilan gazdálkodott, a működéséhez semmilyen hitelt nem vett igénybe. Az elért eredményeket fegyelmezett gazdál-kodás mellett tudta elérni, megvalósítani.
Kijelenthető, hogy biztonságosan, kiegyen-súlyozottan, megfelelő mértékű tartalék képzésével működött a város.

A 2013. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási főösszegei közel négymilliárd forint körül alakultak.
A helyi adóbevételek jelentősen meghalad-ták az elmúlt évi mértéket.
A költségvetés bevételi oldalán jelentkező mintegy nyolcszáznegyven millió forint a helyi vállalkozások és a tapolcai polgárok nagy többsége pontos megfizetésének ered-ménye.


Köszönet érte!

Az elmúlt évben már említést tettem a ben-nünket érintő, a nagy állami elosztórendszerek átalakításából eredő vál-tozásokról. Most a működésről és a fejlesztésekről kívánok szólni.

A járó és fekvőbeteg ellátás hatékonyságá-nak növelése, színvonalának emelése, a munkahelyek megtartása, a működés finanszírozhatósága érdekében az Országgyűlés az önkormányzati intézmények és az azokat üzemeltető gazdasági társaságok államosításáról döntött, ideértve az ingó és ingatlan-vagyon átadását, de a terhek átvállalását is.
A folyamat rendben lezajlott.
A stabil és biztonságosan tovább üzemelő kórház, a helyi szakrendelések, a helyi sebészeti ambuláns ügyeleti ellátás, az Országos Mentőszolgálattal együttműködő háziorvosi ügyeleti rendszer, a tüdőgyógyászati- barlangterápiás ellátás kiteljesedése, a kardiológiai rehabilitációs kezelések indítása továbbra is garancia a hosszú távú működésre, a munkahelyek megtartására.

A beutalási, betegellátási szabályozás figyelemmel kísérése, finomhangolása indokolt, hogy mindenki a szakmai szabályoknak megfelelően, a lehető legjobb ellátást kapja az észak és nyugat dunántúli régióban. Ezt bizonyára az ajkai és veszprémi intézményekben zajló nagy ívű fejlesztések is elősegítik majd.

Tapolcaiként és városvezetőként továbbra is fontosnak tartom a helyi ellátást, fejlesztéseket, így folyamatosan segítem a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére és a struktúraváltó kórházak átalakítási folyamatában a már megítélt, igen jelentős, közel kétmilliárd forint összegű projektek indítását.
A szolgáltatások fejlesztésére elnyert hat-százötven millió forint beruházási összegű projekt megvalósítása hamarosan megkez-dődik. A létrehozandó mintegy kétezer négyzetméter alapterületű új épület és a hozzá kapcsolódó eszköz- és műszerfejlesz-tés méltó körülményeket fog biztosítani a tüdőgyógyászati, barlangterápiás és kardiológiai rehabilitációs kezelésekhez, ellátáshoz.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatásával új mentőállomás építése mellett átalakulnak, és energia hatékony módon megújulnak, összekötésre kerülnek majd a meglévő épületek, digitális képalkotó műszer- és eszközfejlesztés történik a termálvizet is felhasználó mintegy egymilliárd háromszázmillió forint beruházási összegű projektben.

A létrehozása százéves évfordulóját ez év-ben ünneplő megújuló, korszerűsödő intéz-mény továbbra is magas színvonalon szol-gálja majd Tapolca és térsége lakosságát az igen jelentős összegű kormányzati támoga-tásnak köszönhetően.
A közoktatásban is igen jelentős változások történtek az elmúlt időszakban.

Az óvodai nevelés kivételével az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Remélem, hogy a városlakók a változásokat úgy élték meg, hogy a lehető legkevesebbet vettek észre belőle.

A jogszabályi változások miatt önkormányzatunk gondoskodik – a szak-képző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.

Tapolca Város Önkormányzata ezt a feladatot rendben ellátja, a technikai munkatársakat tovább foglalkoztatja, a munkatársi létszám csökkentésére nem került sor.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi irodájának létesítése körzetközponti szerepünket erősítette.
Szeretnék néhány szót szólni az önkor-mányzati, igazgatási, a pályázati előkészítési, bonyolítási tevékenységet végző hivatali munkatársaimról, fejlesztéseinkről, a forráskeresésről, pályá-zatainkról.

Gyulakeszi és Raposka községek csatlakozásával a tapolcai Polgármesteri hivatal átalakult. Közös Önkormányzati Hivatal jött létre, amely a működését elismert módon, megújított minőségbiztosítással végzi.
Itt és most, ezúton szeretném megköszönni vezetőtársaim és munkatársaim munkáját az átalakulási folyamatban, a sokszor teljesíthetetlennek tűnő határidők betartásáért, a folyamatosan megjelenő, gyorsan változó jogszabályokból adódó feladatok pontos ellátásáért.

A 2010. március 31-én elfogadott „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek kö-zötti gazdálkodásának Stratégiai Programja, Iránymutatás a 2014-2017. évek közötti fejlesztésekhez” című dokumentumban elfogadtuk és meghatároztuk fejlesztési céljainkat.
Rögzítettük, hogy „ A fejlesztések során kötelezően törekedni kell a hazai és eu-rópai uniós pályázati források bevonására, a saját erő kiegészítésére .”

Stratégiai Programunk időarányosan meg-valósult, fejlesztéseink folyamatosak.

Munkatársaim a forráskereső, pályázatkészítő, bonyolító tevékenységet településünk fejlődése érdekében magas színvonalon végzik. Ezt kiemelten kezeljük, továbbra is számítok az ezzel foglalkozók szakmaiságára, tapasztalatára, elhivatottságára.

Jelenleg is és a jövőben is fontos szerepet kell betöltenie ebben a folyamatban az e célra létrehozott Tapolcai Városfejlesztési Kft.-nek is.

A helyi adóbevételek mellett beruházásaink, felújításaink forrásait az elmúlt időszakban a különböző típusú pályázatokon elnyert pénzeszközök biztosították, amelyekhez jó gazdálkodásunk biztosította a saját erőt.
Tapolca Város Önkormányzata intézményei és többségi tulajdonú gaz-dasági társaságai a fejlesztési programok megvalósítását elősegítően hetven darab európai uniós és hazai forrású pályázatot nyújtottak be 2011-2013 között.
Az elmúlt időszak fejlesztéseit nem tudom részletesen elmondani - előttünk zajlot-tak/zajlanak -, mivel az előkészítési, megvalósítási történet ismertetése meghaladná ennek a rendezvénynek a kereteit.

A legjelentősebbek közé tartoznak:

a belvárosi rehabilitációs programban a meghatározó városképi épületek, mint a Belvárosi Irodaház, a Tamási Áron Művelődési Központ, a Wass Albert Könyvtár és a Tópresszó, továbbá a városközponthoz csatlakozó belső udvarok, közterületek megújítása;
a belvárost és a Dobó városrészt ösz-szekötő kerékpárút kiépítése;
a Keszthelyi út - Május 1. utca felújítá-sa;

a Kazinczy téri többfunkciós sportpá-lya és felnőtt játszótér létesítése, a Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán műfüves sportpálya építése;
a Hősök terén végzett parkfelújítás, a Wesselényi és Petőfi utcai parkolók minőségi szilárd burkolattal történő ellátása;
a térfigyelő közbiztonsági kamera-rendszer kiépítése.

A 70 db benyújtott pályázat közül:

sikeresen megvalósult és lezárt 31 db 351 millió Ft összegben;
eredményes, megvalósított, elszámolás alatt 5 db 702 millió Ft összegben;
eredményes, megvalósítás alatt 17 db Egymilliárd 139 millió Ft összegben;
eredményes, de forráshiány miatt tar-taléklistára helyezett 7 db 484 millió Ft összegben;
nem támogatott 7 db 351 millió Ft összegben;
elbírálás alatt 3 db 353 millió Ft ösz-szegben.
A fentieket összefoglalva Tapolcán mintegy Kettőmilliárd-egyszázkilencvenöt millió Ft összegben valósult/valósul meg fejlesztés, kedvező elbírálás esetén pedig még további 837 millió Ft összegben gyarapodhat a városi vagyon.

A forráskereső feladat hatékony végzése továbbra is igen fontos feladat. Mindent meg kell tenni sikere érdekében. Célszerű és indokolt hatékony pályázati kabinet létrehozása.

Ebben a munkában eddig is és remélhetőleg a jövőben is nagy segítséget kaptunk/kapunk Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselőnktől, a Veszprém megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökétől, amelyet ezúton is megköszönök!
Külön is említésre méltó, hogy közbenjárására Tapolca és térsége szép karácsonyi ajándékot kapott Magyarország Kormányától. Az önkormányzati feladatellátást segítő 250 millió Ft összegű vissza nem térítendő állami támogatásból megvalósulhat a régóta és sokak által várt strandfejlesztés

A 2014-2020 közötti tervezési, pályázati időszakra történő felkészülés folyamatos.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, mint alapdokumentum készítésének szük-ségességéről döntöttünk, az ehhez szüksé-ges forrásokat biztosítottuk.

Elsődleges és fontos célnak kell tekinteni a jövőben a jelenleg kihasználatlan vagy csak részben használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával a meglévő munkahelyek megtartása mellett új munkahelyek létesítését, a foglalkoztatottság növelését, a munkanélküliség csökkentését, a helyi adóbevételek növelését.
Megítélésem szerint - ezt elősegítve -Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jó döntést hozott a településrendezési, szabályozási tervek módosítása során a volt honvédségi ingatlanok tekintetében.

A vállalkozások érdeklődése és betelepülése örömteli és jóirányú folyamat.

Ezt tovább segíthetik a jövőbeni pályázati lehetőségek, a Veszprém megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program remélhetően már 2014-ben megnyíló forrásai.

További kiemelt területe lesz tervezett fej-lesztéseinknek az energiahatékony, környezettudatos, alternatív energiát is felhasználó, az intézményeink működési és a városüzemeltetési költségeinket csökkentő projektek megvalósítása.

A közeljövőben indul a városi közvilágítási rendszert teljesen megújító programunk, amely igen jelentős energia megtakarítással, minőségi szolgáltatással párosul majd.

A térség és a város lakossága egészségének megóvása érdekében folytatjuk és kiteljesít-jük a Szociális és Alapellátási Intézetünk Egészségfejlesztési Irodájának jelentős pá-lyázati támogatással működő egészségügyi szűrő és tájékoztató programjait. Kérek mindenkit, hogy éljen a rendkívűli lehetőséggel!

Az új tervezési, pályázati időszak Operatív Programjaiban biztosítandó források elnyerésével, mind teljesebb körű használásával el kell érnünk, hogy Tapolca jelentősen fejlődő kisrégiós központ legyen, vonzó befektetési, fejlesztési környezet megteremtésével a városlakók, a térség és az ide látogató vendégek mind teljesebb kiszolgálása érdekében működjön.

Tapolca Város Önkormányzata lehetőségeihez képest mindig jelentős támogatást, pályázati lehetőséget biztosított a civil szervezetek, a történelmi egyházak, a közalapítványok, a kulturális és sportprogramok, helyi közlekedés számára. Lehetővé tettük a létesítmények, intézmények igen kedvező feltételekkel történő használatát.
Ezt a jövőben is megtesszük, a támogatási-pályázati rendszert megtartjuk.

A 2013 évet lezárva, itt és ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki a város életében, fejlődésében tevékenységével szerepet vállalt.

Köszönet jár

a város adófizető polgárainak, közszol-gáltató vállalkozásainak, azok munka-vállalóinak, képviselőtársaimnak, mun-katársaimnak, az intézmények dolgozóinak, a szülői közösségeknek, a köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak;
a fogyatékosokat képviselő szervezetek-nek, a kisebbségi önkormányzatoknak az együttműködésért;
Tapolca hírnevét és jó hírét vállalkozá-soknak, a kereskedőknek, a vendéglátásban, a szállodaiparban, a turisztikai és az egyéb szolgáltatásokban dolgozóknak;
minden helyi és nem tapolcai polgár-nak, vendégnek, akik részt vettek és vállaltak a város eseményeiből, rendezvényeiből.

A történelmi egyházak ökumenikus szolgálatát megköszönöm, munkájukra ez évben is számítok.
Kérem, hogy a jövőben is szervezzenek mi-nél több programot közösségeiknek és a városlakóknak!

Elismerésem a közművelődést, a szabadidő és versenysportot segítőknek. Az intézményekben működő, az önszerveződő kulturális csoportoknak, az egyesületeknek, az ifjúsági- és sportszervezeteknek, a városi köz-alapítványoknak, a magánalapítványoknak és mindazon magánszemélyeknek, akik idejüket, erejüket, lehetőségeiket felhasználva pezsgő kulturális életet teremtettek és tartanak fenn városunkban, fontos védő, segítő, szolgáltató, tájékoztató tevékenységet végeznek.

Köszönetet mondok azoknak is, akik javas-lattal, bírálattal éltek tevékenységünkkel, munkánkkal kapcsolatban!

Tapolca Város Képviselő-testülete továbbra is következetes, célravezető, Tapolca érdekeit szem előtt tartó városfejlesztést, városüzemeltetést kíván megvalósítani, irányítani.

Tapolca Polgármestereként a tapolcai járás valamennyi településén élő polgárnak kívánom, hogy teljesüljenek vágyaik, terveik. Megvalósításukhoz legyenek erősek, kitartóak, következetesek és ez jó egészségben történhessen.

Legyünk együtt büszkék településeinkre, fogadjuk szeretettel vendégeinket Tapolcán és környékén!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a mában éljünk, de gondosan ügyeljünk a jövőre.

2014 a választások éve lesz. A kampány már megkezdődött. Őszintén remélem, hogy a nagypolitikai csatározások a város „falain” kívül maradnak, megőrizzük a korábbi évekre jellemző nyugodt légkört, egymást tiszteletben, megbecsülésben tartjuk.

Bízom abban, hogy térségünk lakossága érzékeli az elmúlt években végbement változások hatásait, mindennapi életében túllát a rezsicsökkentést bírálók, vagy az azokat nem akarók pesszimizmusán.
Hiszem, hogy nem csak kritikai szemüveg lehet éles, hanem el lehet ismerni a településekért, közösségekért, családokért végzett kormányzati és helyi önkormányzati munkát!

Kívánom mindenkinek, hogy lássa munká-jának értelmét, adjon annyi szeretetet má-soknak, amennyit csak lehet, s legyen, aki minket is szeressen.

Kívánok nagyon boldog, szép napokat!

Köszöntőmet Arany János soraival zárom:
Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Megjelent: 2281 alkalommal
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ajánló

SFbBox by diaita