péntek, 08 november 2019 10:53

dr. Gulyás Éva építési engedély ügye

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):

201900063680

Tárgy:

dr. Gulyás Éva
építési engedély ügye

ÉTDR iratazonosító:

IR-000458920/2019

 

Ügyintéző:

Vöröskői Beáta

 

Iktatószám:

12/984-15/2019.

 

 

 

 

 

V É G Z É S

Dr. Gulyás Éva kérelmére eljárás indult a Badacsonytomaj, Arborétum út 31. szám alatti, 1924 hrsz-ú ingatlanon meglévő hétvégi ház bővítésének építési engedély ügyével kapcsolatosan, mely ügyben hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:

Kifüggesztés/közzététel napja: 2019. november 8.

Eljáró hatóság megnevezése: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Az ügy száma: 12/984/2019.
Az ügy tárgya: Badacsonytomaj, 1924 hrsz-ú ingatlanon meglévő hétvégi ház bővítésének építési engedély ügye  
Ügyfél/ügyfelek neve, utolsó ismert lakcíme (székhelye):

Hasser Ödön
1016 Budapest, Fenyő u. 10. fsz. 2.

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést/döntéseket hozott, de annak kézbesítése fent nevezett tekintetében akadályba ütközött, ezért fent nevezett törvényes örököse/i – vagy meghatalmazottja/i, illetve jogutódja/i a döntést a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Építéshatósági Iroda: A. épület I. emelet 17. számú irodában átveheti/k.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem elleni jogorvoslati jog csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

 

I N D O K O L Á S

Dr. Gulyás Éva kérelmére a Badacsonytomaj, Arborétum út 31. szám alatti, 1924 hrsz-ú ingatlanon meglévő hétvégi ház bővítésének építési engedély ügyben eljárás folyik hatóságomnál. Hasser Ödön részére a hatóság által ismert címre küldött döntést a posta "kézbesítés akadályozott" megjegyzéssel kézbesítette vissza.

Megkerestem fentnevezett tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot, aki azt a tájékoztatást adta, hogy Hasser Ödön elhunyt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §. (1) bekezdés a) pontja értelmében, a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, illetve az Ákr. 88. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116 § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

 

Tapolca, 2019. november 6.

dr. Németh Mária Anita jegyző megbízásából:               


Kiss Viktória
építéshatósági irodavezető

Megjelent: 38 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 08 november 2019 10:55
Facebook