Eseménynaptár

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
kedd, 11 február 2020 21:28

Németh András és Németh Andrásné építési engedély ügye

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):

201900082936

Tárgy:

Németh András és

Németh Andrásné

építési engedély ügye

ÉTDR iratazonosító:

IR-000606050/2020

 

Ügyintéző:

Vöröskői Beáta

 

Iktatószám:

12/30-10/2020.

 

 

 

 

 

 

V É G Z É S

 

Németh András és Németh Andrásné kérelmére eljárás indult a Badacsonytomaj, 0237/67 hrsz-ú ingatlanon új gazdasági épület építési engedély ügyével kapcsolatosan, mely ügyben hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:

 

Kifüggesztés/közzététel napja: 2020. február 10.

Eljáró hatóság megnevezése: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Az ügy száma: 12/1170/2019.

Az ügy tárgya: Badacsonytomaj, 0237/67 hrsz-ú ingatlanon építési engedély alapján új gazdasági épület építési engedély ügye  

Ügyfél/ügyfelek neve, utolsó ismert lakcíme (székhelye):

 

Tóth Sándor István

2400 Dunaújváros, Hengerész u. 7.

 

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést/döntéseket hozott, de annak kézbesítése fent nevezett tekintetében akadályba ütközött, ezért fent nevezett törvényes örököse/i – vagy meghatalmazottja/i, illetve jogutódja/i a döntést a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Építéshatósági Iroda: A. épület I. emelet 17. számú irodában átveheti/k.

 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem elleni jogorvoslati jog csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

 

 

I N D O K O L Á S

 

Németh András és Németh Andrásné kérelmére a Badacsonytomaj, 0237/67 hrsz-ú ingatlanon új gazdasági épület építési engedély ügyben eljárás folyik hatóságomnál. Tóth Sándor István részére a hatóság által ismert címre küldött korábbi döntést a posta „cím nem azonosítható” megjegyzéssel kézbesítette vissza.

Megkerestem fentnevezett tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot, aki azt a tájékoztatást adta, hogy Tóth Sándor István vonatkozásában az adott ismérvek alapján adatot közölni nem tud.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §. (1) bekezdés a) pontja értelmében, a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, illetve az Ákr. 88. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

 

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

 

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116 § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

 

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

 

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

 

 

Tapolca, 2020. február 6.

           

 

dr. Iker Viktória jegyző megbízásából:                

 

Kiss Viktória

építéshatósági irodavezető

Megjelent: 10 alkalommal
Facebook