Eseménynaptár

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
péntek, 09 november 2018 08:30

Halász Zsuzsanna bejelentésének áttétele

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):

201800022403

Tárgy:

Halász Zsuzsanna
bejelentésének áttétele

ÉTDR iratazonosító:

IR-000428170/2018

 

Ügyintéző:

Sósné Medvegy Boglárka

 

Iktatószám:

12/523-51/2018.

 

 

 

 

 

V É G Z É S

 

Halász Zsuzsanna bejelentéssel élt a Kővágóörs-Pálköve, 837/7 hrsz-ú ingatlanon folyó építési tevékenység településképi követelményeinek való megfeleléssel kapcsolatosan, mely ügyben hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:

 

Kifüggesztés/közzététel napja: 2018. november 9.

Eljáró hatóság megnevezése: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Az ügy száma: 12/523/2018.
Az ügy tárgya: Kővágóörs-Pálköve, 837/7 hrsz-ú ingatlanon folyó építési tevékenység településképi követelményeinek való megfeleléssel kapcsolatos bejelentése  
Ügyfél/ügyfelek neve, utolsó ismert lakcíme (székhelye):

Halász Zsuzsanna
8254 Kővágóörs, Pálkövei u. 2.

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést/döntéseket hozott, de annak kézbesítése fent nevezett tekintetében akadályba ütközött, ezért fent nevezett törvényes örököse/i – vagy meghatalmazottja/i, illetve jogutódja/i a döntést a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Építéshatósági Iroda: A. épület I. emelet 20. számú irodában átveheti/k.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem elleni jogorvoslati jog csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

 

I N D O K O L Á S

Halász Zsuzsanna hatóságomnál bejelentéssel élt a Kővágóörs-Pálköve, 837/7 hrsz-ú ingatlanon folyó építési tevékenység településképi követelményeinek való megfelelésével kapcsolatosan. Halász Zsuzsanna részére a hatóság által ismert címre küldött korábbi döntést a posta "ismeretlen" megjegyzéssel kézbesítette vissza. Tekintettel arra, hogy hatóságomnak semmiféle más adata nincsen, ezért nem kerestem meg a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §. (1) bekezdés a) pontja értelmében, a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, illetve az Ákr. 88. §. (1) bekezdés b) pontja értelmében a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116 § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

 

Tapolca, 2018. november 7.

dr. Németh Mária Anita jegyző megbízásából:               

Kiss Viktória
építéshatósági irodavezető

Megjelent: 345 alkalommal
Facebook