Eseménynaptár

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
csütörtök, 13 december 2018 08:40

Pályázat a Cselle-ház Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére

Tapolca Város Polgármestere

pályázatot hirdet

a Cselle-ház Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére

 

1. A társaság megnevezése:              Cselle-ház Kft. (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

2. Betöltendő munkakör:                ügyvezető igazgató

3. A társaság rövid ismertetése:

A Kft. Tapolca Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága. A Társaság alaptevékenysége az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek parkgondozási/-fenntartási feladatainak, valamint valamennyi városi közterület köztisztasági feladatainak ellátására, továbbá a városi köztemetők gondozási feladatainak ellátására irányul.

A Társaság tevékenységi köre szerint ellátandó feladatai különösen:

1. Zöldterület gazdálkodás, parkfenntartás (főtevékenység)

- zöldterületkezelés és -fenntartás, parkfenntartás, külterületi önkormányzati területek fenntartása,

- növények beszerzése, pótlása, ültetése,

- növényvédelmi feladatok,

- faápolási feladatok, fasorfenntartás, fakivágás,

- állategészségügyi feladatok (elhullott állatok begyűjtése önkormányzati területeken)

2. Köztisztasági feladatok

- közterületi kommunális hulladékgyűjtés (napi rendszeres takarítás, hulladékgyűjtők ürítése),

- közterület takarítás kézi és gépi (közutak, terek, járdák, buszvárók, utcabútorok stb.),

- illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása,

- egyéb takarítási feladatok (önkormányzati épületek takarítása),

- csapadékcsatorna rendszer karbantartása (víznyelő aknák tisztítása, nyílt árok, átereszek, tisztántartása),

- hóeltakarítás, síkosságmentesítés

3. Temetőfenntartási feladatok

- temetőgondnoki feladatok,

- köztemetők területeit érintő zöldterület-kezelés,

- köztemetők területeit érintő köztisztasági feladatok ellátása

4. Az ügyvezető igazgató feladata:

A Tapolcai Cselle-ház Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátása, különösen:

- társaság hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése,

- társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,

- társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

A feladatok és hatáskörök konkrétan a munkaszerződésben kerülnek megfogalmazásra.

5. Az állás elfoglalásának ideje:

     Az ügyvezető igazgatói állás 2019. március 1-től tölthető be. A megbízatása határozott időre, 5 évre szól. Bérezés megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt a pályázatban meg kell jelölni).

6. Pályázati feltételek:

- felsőfokú végzettség

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

Előnyt jelent:

- szakirányú felsőfokú végzettség (agrármérnök, kertészmérnök)

- legalább 3 éves referenciákkal igazolt cégvezetői gyakorlat,

- városüzemeltetés területen szerzett többéves vezetői gyakorlat,

- pályázatok megvalósítása során szerzett tapasztalat,

- hasonló területen működő (több profilú) gazdasági társaságban szerzett vezetői gyakorlat.

 

7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképpel ellátott, részletes szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz,

- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

- vezetői gyakorlat igazolása,

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi (eredeti) bizonyítvány, (vagy annak megkéréséről szóló igazolás), amely a munkaszerződés megkötésének feltétele,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk-ban foglalt összeférhetetlenségi okok.

 

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 11.

9. A pályázat benyújtásának helye: A pályázatot Tapolca Város Polgármestere részére a Polgármesteri Titkárságra kell benyújtani (8300 Tapolca, Hősök tere 15. I. em. 51. sz. iroda)

10. Információ kérhető Ilkovics Elza városfejlesztési és üzemeltetési irodavezetőtől Tel.: 87/511-166

11. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

12. A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatás, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük. A pályázatok elbírálása személyes meghallgatás után történik, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesítjük.

 A munkáltatói jog gyakorlója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Tapolca, 2018. december 11.

 

Dobó Zoltán
polgármester

Megjelent: 652 alkalommal Utoljára frissítve: csütörtök, 13 december 2018 08:45
Facebook