Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
Dátum : 2020. április 4.
5
6
7
Dátum : 2020. április 7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
 • Székhely:
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15.
(12-16; 19-21 sz. irodák)
 • Telefonszám
Központ: 06-87/511-150
  Építéshatósági Iroda 06-87/511-155
 • E-mail cím:
epiteshatosag@tapolca.hu
 • Honlap:
www.tapolca.hu
Ügyfélefogadás:

Építéshatósági Iroda:

Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

Feladata

 

 Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a Rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott esetek, illetve építményfajták kivételével általános építésügyi hatóságként ellátja az első fokú építésügyi hatósági feladatokat az alábbi településeken:

 • Ábrahámhegy
 • Lesencetomaj
 • Badacsonytomaj
 • Mindszentkálla
 • Badacsonytördemic
 • Monostorapáti
 • Balatonederics
 • Nemesgulács
 • Balatonhenye
 • Nemesvita
 • Balatonrendes
 • Raposka
 • Gyulakeszi
 • Révfülöp
 • Hegyesd
 • Salföld
 • Hegymagas
 • Sáska
 • Kapolcs
 • Szentbékkálla
 • Káptalantóti
 • Szigliget
 • Kékkút
 • Taliándörögd
 • Kisapáti
 • Tapolca
 • Kővágóörs
 • Uzsa
 • Köveskál
 • Vigántpetend
 • Lesencefalu
 • Zalahaláp
 • Lesenceistvánd

 

 

Az Ügyfél kérelmére építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt az építésügyi hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem tervezett benyújtása előtt

 • annak vizsgálatára, hogy az elektronikus gyűjtő tárhelyen gyűjtött dokumentumai megfelelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásban benyújtandó kérelemre és annak mellékleteire vonatkozó előírásoknak,
 • tájékoztatást arról, hogy szükséges-e

- további melléklet, dokumentum beszerzése, vagy
- további szakhatósági közreműködés,

 • tájékoztatást az általa kérelmezni szándékozott eljárás és az ahhoz szükséges szakhatósági közreműködés eljárási, igazgatási szolgáltatási díjának vagy illetékének, továbbá jogszabályban meghatározott eljárási költségének mértékéről,
 • a leendő ügyféli kör előzetes tisztázását,
 • annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon érinti vagy akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály változása, valamint
 • az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás nyújtását.

 

 • Építési engedélyezési eljárás
 • Engedély hatályának meghosszabbítási eljárása
 • Összevont engedélyezési eljárás
 • Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása
 • Használatbavételi engedélyezési eljárás
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás
 • Bontási engedélyezési eljárás
 • Jogutódlás tudomásulvétele
 • Használatbavétel tudomásulvételi eljárás
 • Veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvételi eljárás

A tervezés elősegítése érdekében, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy helyszíni szemle alapján az építésügyi hatóság az
- a telken építmény meglétére vagy hiányára,
- a telken meglévő építmény jogszerűségére
hatósági bizonyítványt állít ki.

Ha a lakóépület bontása nem engedélyköteles, akkor a bontási tevékenység befejezését követő harminc napon belül az épület bontásának megállapítására, tényére hatósági bizonyítványt kell kérni.

 

Az építésügyi hatóság kérelemre előzetes szakhatósági állásfoglalást ad.

Ügyintézés kezdeményezhető: elektronikus úton ÉTDR-en (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) keresztül, postai úton, személyesen, vagy meghatalmazott által az Építéshatósági Irodán.
Szükséges iratok:

 • Az építési ügyekre vonatkozó kérelem postai úton, személyesen, vagy meghatalmazott által a "Letölthető nyomtatványok" menüpontban megtalálható "Építésügyi hatósági kérelem" nyomtatványon terjeszthető elő.
 • A tervdokumentációk kizárólag elektronikus adathordozón nyújthatók be, vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel.

Az alábbi dokumentumokat/iratokat eredetben szükséges a kérelem mellékleteként benyújtani:

 • Postai úton, személyesen, vagy meghatalmazott által benyújtott kérelem esetén az ÉTDR által biztosított "Építésügyi hatósági kérelem" nyomtatvány a Kérelmező vagy meghatalmazottjának eredeti aláírásával ellátva.
 • Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az ÉTDR által generált az "Eljárás megindítására irányuló kérelem" ügyféli beadvány kivonat a Kérelmező vagy meghatalmazottjának eredeti aláírásával ellátva.
 • Meghatalmazott esetén a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratba, vagy magánokiratba foglalva.
 • Aláírólap.

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás elérhető a http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok honlapon.

Az építésügyi feladatellátás rendszeréről a https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas honlapon tájékozódhat.

(elektronikusan, személyesen, vagy postai úton kezdeményezett eljárás esetén az illetékfizetés átutalással teljesíthető a 11748052-15429348-03470000 számú Tapolca Város Illetékbeszedési számlára)

I. Az építésügyi hatóságnál indított
1. építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5 000 forint, melyen felül az illeték
a) új – más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó – egylakásos lakóépület építése esetén 20 000 forint,
b) új – más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó – épület építése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén
ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,
bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,
c) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,
d) meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett
da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy
db) az érintett felület minden megkezdett 200m2-ként 10 000 forint,
e) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,
f) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint,
g) ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési engedélyezés az a)–f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint,
2. módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az illeték az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,
3. összevont eljárás esetén az alapilleték 10 000 forint, melyen felül
a) az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke 20 000 forint,
b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,
4. összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50 000 forint, melyen felül
a) az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20 000 forint,
b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,
5. az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként 20 000 forint, a közreműködő építésügyi hatóságnak az eljárásért az 1. pontban foglaltakon felül 50 000 forint,
6. az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20 000 forint,
7. a bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,
8. a fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén az illeték az 1. pont, a 3–5. pont vagy a 7. pont szerint megállapított illeték másfélszerese,
9. a használatbavételi engedélyezés esetében az illeték az 1–5. pontban megállapított illetékkel megegyező mértékű,
10. a használatbavétel tudomásul vétele 10 000 forint,
11.688
12. az építésügyi hatósági intézkedés kezdeményezése 15 000 forint,
13. az 1–12. pont alá nem eső első fokú építésügyi hatósági eljárás 10 000 forint.
II.689
III. Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint.
IV.690 Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes
a) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása,
b)691 az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.
V. Ha az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatósághoz egyszerre többféle eljárás lefolytatása iránti kérelem kerül beadásra és azok a külön jogszabály szerint összevonhatóak, vagy egy kérelemmel is benyújthatóak, az illetéket az összevonásra kerülő eljárásonként kell megfizetni.
VI. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50 000 forint.

Kapcsolódó országos szintű jogszabályok:
- 1997. évi LXXVIII. törvény.: Az épített környezet alakításáról és védelméről
- 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet: Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK)
- 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet: Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
- 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

 • az igazgatási szolgáltatási díj összege:
 • építési továbbá fennmaradási és továbbépítési engedély esetén:        14.000.- Ft
 • használatbavételi, továbbá fennmaradási engedély esetén:                   8.500.- Ft
 • számlaszám:                           10048005-00299516-38100004
 • közlemény rovatban feltüntetendő: ÉTDR azonosító, település, helyrajziszám, esetleg építtető neve.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
-      az igazgatási szolgáltatási díj összege:                                                              8.700.- Ft
-      számlaszám:       10048005-00299516-00000000
-     közlemény rovatban feltüntetendő: ÉTDR azonosító, település, helyrajziszám, esetleg építtető neve.
Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály – Növény és Talajvédelmi osztály

 • az igazgatási szolgáltatási díj (csak fennmaradási, továbbá fennmaradási és továbbépítési engedély esetén fizetendő) összege:                                                                 50.000.- Ft
 • számlaszám:       10048005-00299516-00000000
 • közlemény rovatban feltüntetendő: ÉTDR azonosító, település, helyrajziszám, esetleg építtető neve.

Az előzőekben nem szereplő szakhatóságok esetében általános tételű eljárási illetéket kell megfizetni, amely elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az illetékfizetés átutalással vagy postautalványon teljesíthető a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számlára, az Építéshatósági Irodán benyújtott kérelem esetén pedig illetékbélyeggel teljesíthető.

 – Építésügyi hatósági kérelem:   https://www.e-epites.hu/etdr/formanyomtatvanyok

 • Építésügyi hatósági kérelem
   
 • Elektronikus kapcsolattartás bejelentése
 • Statisztikai adatlap épület építési engedélyéhez
 • Statisztikai adatlap épület használatbavételéhez
 • Statisztikai adatlap épület bontásának engedélyezéséhez és tudomásulvételéhez

 

Munkatársak

Vezető-tanácsos
Építéshatósági Iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület I. emelet 21 sz. iroda 87/ 511-155
Közvetlen felettese: dr. Németh Mária Anita jegyző
Távolléte esetén építéshatósági ügyintézői feladataiban helyettese: Sósné Medvegy Boglárka építéshatósági ügyintéző
Ellátandó ügykörök Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője hatáskörében:
-   Építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezés
-   Használatbavétel, jogutódlás, tudomásulvételi eljárások
-   Vészhelyzet esetén bontás tudomásulvétele
-   Építésügyi hatósági ellenőrzés, kötelezés
-   Hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása
-   Építésügyi szakhatósági eljárások
Illetékessége területi felosztás szerint:
Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Kapolcs, Monostorapáti, Raposka, Sáska, Taliándörögd, Tapolca, Vigántpetend, Zalahaláp

Főtanácsos
Építéshatósági Iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület I. emelet 16 sz. iroda 87/ 511-155
Közvetlen felettese: Kiss Viktória irodavezető
Távolléte esetén helyettese: Kiss Viktória építéshatósági irodavezető
Ellátandó ügykörök Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője hatáskörében:
-   Építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezés
-   Használatbavétel, jogutódlás, tudomásulvételi eljárások
-   Vészhelyzet esetén bontás tudomásulvétele
-   Építésügyi hatósági ellenőrzés, kötelezés
-   Hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása
-   Építésügyi szakhatósági eljárások
Illetékessége területi felosztás szerint:
Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Balatonrendes, Balatonederics, Kisapáti, Szigliget

Főtanácsos
Építéshatósági Iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület I. emelet 19 sz. iroda 87/ 511-155
Közvetlen felettese: Kiss Viktória irodavezető
Távolléte esetén helyettese: Szollárné Lévai Tünde ügyintéző

Főelőadó
Építéshatósági Iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület I. emelet 15 sz. iroda 87/ 511-155
Közvetlen felettese: Kiss Viktória irodavezető
Távolléte esetén helyettese: Nagy Adrienn ügyintéző


Vezető-tanácsos
Építéshatósági Iroda
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "A" épület I. emelet 20 sz. iroda 87/ 511-155
Közvetlen felettese: Kiss Viktória irodavezető
Távolléte esetén helyettese: Vöröskői Beáta építéshatósági ügyintéző
Ellátandó ügykörök Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője hatáskörében:
-   Építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyezés
-   Használatbavétel, jogutódlás, tudomásulvételi eljárások
-   Vészhelyzet esetén bontás tudomásulvétele
-   Építésügyi hatósági ellenőrzés, kötelezés
-   Hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása
-   Építésügyi szakhatósági eljárások
Illetékessége területi felosztás szerint:
Badacsonytördemic, Balatonhenye, Káptalantóti, Kékkút, Köveskál, Kővágóörs, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Révfülöp, Salföld, Szentbékkálla, Uzsa

Facebook