Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. A 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
3. Döntés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 9/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Döntés az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 8/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. A parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 23/2023. (X.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
6. Tapolca Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
7. A települési víziközmű rendszer 2023-2037. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának elfogadása
8. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
9. A 2024/2025-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
10. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda „óvodai beiratkozási időpontjainak”, valamint az intézmény heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
11. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tevékenységéről
12. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 2023. évi munkájáról
13. Tourinform Iroda tájékoztatója a 2023. évi működéséről és a 2024. évi tervekről
14. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének elfogadása
15. Döntés a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Használati Szabályzatának módosításáról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a Badacsonytördemic belterület 1303 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos peres eljárásban született elsőfokú ítélet elfogadásáról, a kiszabott fizetési kötelezettség anyagi fedezetének biztosításáról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
5. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
6. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása és a közszolgáltató beszámolójának elfogadása
8. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása a 2024. évre
9. Döntés a Tamási Áron Művelődési Központ földszintjén kialakítandó összművészeti próbaterem kivitelezéséhez szükséges forrás biztosításáról
10. Döntés az 1. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a körzet működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról
11. Döntés a Tapolca belterület, 4507/69 helyrajzi számú ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
12. Döntés a Tapolca belterület, 3437/114 helyrajzi számú ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
13. Döntés a Tapolca belterület, 1682 helyrajzi számú ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
14. Döntés a Tapolca zártkert 6134/4 helyrajzi számú ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
15. Tapolca Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztása
16. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. számlázási árainak változása a gyermekétkeztetésben
17. Döntés Tapolca város településrendezési eszközeinek részleges módosítása eljárásban a 77. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos véleményezési szakaszának és partnerségi egyeztetésének lezárásáról
18. Beszámoló a helyi adókról
19. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott egyes ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
20. Beszámoló a Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó szakmai munkájáról
VEGYES ÜGYEK
Tárgy: Anyagi fedezet biztosítása a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület részére TAO pályázat keretében biztosított működési támogatás (2022/2023-as időszak) Magyar Labdarúgó Szövetség általi ellenőrzésének eredményeként előírt visszafizetési kötelezettség teljesítésére.
Jegyzőkönyv
Meghívó lakossági fórumra és közmeghallgatásra
Lakossági fórum jegyzőkönyv
közmeghallgatás jegyzőkönyv
közmeghallgatás, Diszel jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Döntés a parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
3. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Kórház épületének építési hely kijelölése és Diszel 4012 hrsz-ú ingatlan körüli közlekedési terület rendezése
4. Döntés a közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Döntés a Tapolca, Déli városrész (Tapolca, Nyárfa utca és Szentgyörgy utca) csapadékvíz elvezetésének kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosításáról
6. Döntés a Tapolca, Deák Ferenc utca 2-4. sz. alatti 867 helyrajzi számú ingatlanon meglévő épület átalakítása, bővítése engedélyeztetéséhez szükséges parkolóhelyek megváltásáról
7. Döntés a Tapolcai Rendőrkapitányság hivatásos állományú tagjai, valamint rendvédelmi alkalmazottai önként vállalt túlszolgálatának finanszírozására biztosított forrás maradványösszegének más célra történő felhasználásáról
8. Döntés a Tapolca belterület, 4350 helyrajzi számú ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
9. Döntés az Ovisokért Alapítvány részére jóváhagyott támogatás felhasználási céljának módosításáról
10. A Tapolcai Termálstrand 2022. évi és 2023. I. félévi működéséről szóló beszámoló elfogadásal
11. A 2024/2025-ös tanévre vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok tervezetének véleményezése
12. Döntés a Tapolca 577/3 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyásáról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
3. Döntés az Ügyrendi Bizottság létszámának bővítéséről, valamint Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Tájékoztatás a lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI.30.) és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 9/2016. (V.2.) önkormányzati rendeletekkel szemben érkezett törvényességi felhívásról
5. Döntés a 18/2021. (VI.8.) számú EFOP-1.5.2-16-2017-00012 „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” projekthez kapcsolódó tapolcai középiskolákban tanuló, a konzorciumi tagok területén állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai diákok tanulmányi ösztöndíjáról, valamint egyszeri sikeres érettségi vizsga támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
6. A helyi közösségi közlekedésről szóló 2022. évi és 2023. első félévi beszámolók elfogadása
7. Tagi kölcsön biztosítása a Tapolca Kft. részére a „Tapolcai Ünnepi Napok 2023 az EKF program jegyében” című, OC-JKP/1-2022/315400 számú pályázattal kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására
8. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
9. Ingó és ingatlan vagyonelemek jogi sorsának rendezése a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulással a háziorvosi ügyeleti rendszer átalakításával kapcsolatban bekövetkezett változások következményeként
10. Döntés a Tapolca zártkert 7209 helyrajzi számú ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
11. A Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. részére, a 3/2023. (I.13.) Kt. határozattal, a BFT pályázat megvalósításához biztosított tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Anyagi fedezet biztosítása a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület részére TAO pályázat keretében megvalósított beruházás (Batsányi János Gimnázium és Kollégium területén elhelyezkedő kis műfüves pálya) Magyar Labdarúgó Szövetség általi ellenőrzésének eredményeként előírt visszafizetési kötelezettség teljesítésére
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a Tapolca, 1896/5 helyrajzi számú korlátozottan forgalomképes vagyonelem forgalomképes vagyonelemmé történő átminősítéséről, valamint értékesítésre történő kijelöléséről
2. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosítása – autóbuszpályaudvar területe
3. Döntés a 2011 évben indított orvosi műhibaperben felajánlott egyezség elfogadásáról, annak anyagi fedezetéről
4. Fedezet biztosítása a 2023. évi szélsőséges időjárás okozta heves esőzések miatt felmerült vis maior költségekre
5. Döntés az önkormányzat által működtetett Tapolca (Dobó lakótelepi kisposta) és Tapolca 4 (Diszeli kisposta) postapartner modernizációjához szükséges forrás biztosításáról
6. Döntés Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása eljárásban a partnerségi egyeztetés és véleményezési szakasz lezárásáról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 10/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Döntés a XI. Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál támogatásáról
3. Döntés alapítványi támogatásokról (Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány, Félúton Ház Alapítvány)
4. A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium Haszonélvezeti jogot alapító szerződésének meghosszabbítása
5. Döntés az 1896/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyásáról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés az 1896/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítésérőll
2. A háziorvosi ügyelet Tapolca, Ady Endre utca 1-3. sz. alatti ingatlanának és ingóságainak ingyenes használatba adása az Országos Mentőszolgálat részére
3. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2024-2038) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
4. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – a 77. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos környezeti értékelés szükségességéről szóló döntés meghozatala
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés az 1. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a körzet működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról
2. Döntés biztonsági őrszolgálat megbízásához szükséges forrás biztosításáról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a Tapolca 2814/7 helyrajzi számú, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
2. Döntés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás anyagi fedezetének módosításáról
3. Döntés a Tapolca 577/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
4. Döntés a Tapolca külterület 0355/17 helyrajzi számú és a Tapolca zártkert 7568 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
5. Forrás biztosítása a tapolcai Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének felújításához
6. Döntés a Tapolca, 2823 és a 2824 hrsz-ú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
7. Tájékoztatás Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. április 28-án és 2023. május 19-én tartott nyilvános testületi ülésén tárgyalt anyagi támogatás biztosítását eredményező előterjesztéseivel és határozataival kapcsolatban érkezett törvényességi felhívásról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Tapolca Város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
3. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosítása (2 MW teljesítményű napelempark)
4. Döntés a településkép védelméről szóló 5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról a Tapolca, Derkovits Gyula u. 2. szám alatti ingatlanon nyilvántartott lakóház helyi védetté nyilvánítása érdekében
5. Döntés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és anyagi fedezetéről
6. Döntés alapítványi támogatásokról (Batsányi János Általános Iskoláért Alapítvány, Ovisokért Alapítvány)
7. Tájékoztató a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2022. évi gazdálkodásáról, valamint a 2023. évi aktualizált üzleti terveikről
8. Feladatellátási megállapodás megkötése „óvodai nevelés” feladat ellátására Gyulakeszi Község Önkormányzatával
9. Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok, közalapítványok 2022. évi működéséről
10. Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2022. évi beszámolójának elfogadása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a védőnői alapellátási feladatok állam részére történő átadásáról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a Tapolca 1896/2 helyrajzi számú korlátozottan forgalomképes vagyonelem forgalomképes vagyonelemmé történő átminősítéséről, valamint értékesítésre történő kijelöléséről
2. Döntés a Tapolca 577/3 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
3. Tagi kölcsön biztosítása a Tapolca Kft. részére a „Tapolcai Malom-tó környezete, mint rendezvénytér megújítása” című pályázattal kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására
4. Döntés haditechnikai műtárgyáthelyezés költségvetési fedezetének biztosításáról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
3. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosítása (E.ON alállomás)
4. Döntés a 2821/A/11. és a 2821/A/12. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
5. Döntés a 4507/67 és 4507/75 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
6. Döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda székhelyintézménye és tagintézményei, valamint a Wass Albert Könyvtár és Múzeum támogatásáról
7. Döntés alapítványi támogatásokról (Zenés Színházért Alapítvány, Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért)
8. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
9. Döntés Tapolca Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása eljárásban (0198/6, 0198/7 és 0198/8 hrsz-ú területek) a helyi partnerségi egyeztetés lezárásáról
10. Döntés a Tapolca, Derkovits Gyula u. 2. alatti, 4345 hrsz-ú ingatlanon nyilvántartott lakóház helyi védetté nyilvánításával kapcsolatos eljárás megindítása
11. Döntés a sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnok megválasztásáról
12. A Tapolca Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
13.A Tapolcai Média Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak megválasztása
14. A Tapolcai Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
15. A 2022. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
Vegyes ügyek:
Fejlesztési célú támogatás biztosítása a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett és pozitív elbírálásban részesített pályázat keretében a Wass Albert Könyvtár és Múzeum épületében kialakitandó új kiállítótér megvalósításához
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Forrás biztosítása a Tapolcai Rendőrkapitányság hivatásos állományú tagjai, valamint rendvédelmi alkalmazottai önként vállalt túlszolgálatának finanszírozására
3. Döntés a Medicopter Alapítvány támogatásáról
4. Döntés az Ovisokért Alapítvány támogatásáról
5. Döntés az alapítványok 2023. évi közművelődési támogatásáról
(Az előterjesztés a Humán Bizottság ülését követően kerül megküldésre)
6. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása eljárásban a Tapolca északi külterületi részén tervezett napelempark létesítésével kapcsolatban hozott 163/2022. (X.28.) Kt. határozat visszavonásáról
7. Döntés a Tapolca 0198/6, 0198/7, 0198/8 hrsz-ú ingatlanokon tervezett 2 MW-os teljesítményű napelempark létesítésével kapcsolatos településrendezési eszközök módosítása eljárás folytatásáról/megszüntetéséről
8. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – főépítészi feljegyzések jóváhagyása
9. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása eljárásban a környezeti értékelések szükségességéről szóló döntés meghozatala
10. Beszámoló a közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi feladatokért, valamint a sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnokok 2022. évi munkájáról
11. A 2022. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
12. A Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium intézményátszervezésének véleményezése
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Tájékoztatás a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén hozott döntésekkel kapcsolatban érkezett törvényességi felhívásról
3. A Tapolca Kft 2022. december 16-i képviselő-testületi ülésen tárgyalt támogatási kérelmének vizsgálatáról készített bizottsági jelentések (Tapolca Kft Felügyelő Bizottsága, Tapolca Kft 2022. Decemberi Támogatási Kérelmének Tartalmát Vizsgáló Bizottság) megtárgyalása, valamint a Tapolca Kft. támogatási kérelmének elbírálása
4. Többletforrás biztosítása a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére multifunkciós fénymásoló eszköz beszerzésére
5. Döntés a Gyermek-kert Alapítvány támogatásáról
6. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálása
7. A Tapolcai Média Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak megválasztása
8. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 2022. évi beszámoló elfogadása
9. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – a Tapolca, 2774 hrsz-ú ingatlanon lévő autóbusz-pályaudvarral kapcsolatos környezeti értékelés szükségességéről szóló döntés
10. Döntés Tapolca Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása eljárásban (0198/6, 0198/7 és 0198/8 hrsz-ú területek) a helyi partnerségi egyeztetés lezárásáról
11. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2022. évi beszámolóinak és 2023. évi munkaterveinek jóváhagyása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tapolca Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány támogatásáról
2. Tapolcai köznevelési intézmények intézményátszervezésének véleményezése
3. A 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Adomány a törökországi földrengés áldozatainak megsegítésére
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2023. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
3. Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
4. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
5. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
6. Tájékoztatás a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 21/2017. (X.9.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
7. Döntés a Tapolca, 144/A/4 és 144/A/5 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
8. Döntés a Tapolca 1877/3 hrsz-ú ingatlan (föld és felépítmény) jogi helyzetének rendezéséről
9. A Tapolcai Rendőrkapitányság kapitányságvezetői tisztségének betöltésére tett javaslat véleményezése
10. Beszámoló a Tapolcai Repülő Egyesület 2022. évi munkájáról
11. Döntés a 2023. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről
12. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása
2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Döntés „Az EKF-év kiemelt járásközponti programjainak támogatása” című pályázat benyújtásához szükséges programterv jóváhagyásáról
3. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása a Tapolca közigazgatási területét érintő 77. számú főút fejlesztésével kapcsolatban
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. BFT pályázat benyújtásához szükséges anyagi fedezet biztosítása a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. részére
2. Döntés a Tapolca Kft. 2022. december 16-i képviselő-testületi tárgyalt támogatási kérelme tartalmának kivizsgálásáról (képviselői indítvány)
Jegyzőkönyv