Eseménynaptár

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
szerda, 05 július 2017 13:35

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Tapolca Város Önkormányzata  

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

 

Pályázat célja: Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonát képező Badacsonytördemic, belterületi 1303. hrsz-ú ingatlan  ellenérték fejében történő bérbeadása

 

Érintett ingatlan adatai:

Címe:               Badacsonylábdihegy, Balaton part (jelenleg Eldorádó Kemping néven üzemel)

Tulajdonos:      Tapolca Város Önkormányzata

Helyrajzi száma: Badacsonytördemic, 1303. hrsz.

Térmértéke:        2 ha 8191 m2

                                                         

A hasznosítás célja:        Az ingatlannak a lehetőségek figyelembe vételével történő komplex hasznosítása

                                    (idegenforgalom, sport, oktatás, egyéb programok)

 

Bérlet időtartama:          határozott időtartamú, 5 év

 

Ajánlat benyújtásának helye: Tapolca Város Önkormányzata 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

 

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő 500.000,- Ft pályázati biztosítékot kér.

 

A nyertes ajánlattevő által adott pályázati biztosíték a bérleti díjba beszámít. A többi ajánlattevő részére a pályázati biztosíték 3 munkanapon belül visszautalásra kerül.

 

Bírálati szempontok:

- legmagasabb összegű bérleti díj,

- tervezett foglalkoztatott létszám

 

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent, ha a pályázó ajánlatot tesz a szerződéskötéskor megállapított bérleti díj fizetése mellett meghatározott állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzésére.

 

Előírt kötelező állagmegóvási, karbantartási munkák:

 • az épületek szerkezetének folyamatos karbantartása, esetenként javítása,
 • a belső falfelületek festése évente (konyha, étterem, épületek, vizesblokkok),
 • külső közműcsatornák évenkénti tisztítása,
 • zöldfelületek és fák folyamatos gondozása,
 • vízparti partvédőmű karbantartása, szükséges javítások elvégzése,
 • kültéri játékok évenkénti karbantartása,
 • a közvetlen telekhatárhoz tartozó sáv (71-es számú út mellett) gondozása,


 

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:

 

 • a pályázó adatait (magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;

vállalkozó esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, székhely, adószám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;

jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve)

 • a pályázó által ajánlott bérleti díjat
 • ajánlattevő/pályázó által végezni kívánt tevékenység bemutatása,
 • foglalkoztatni kívánt személyek száma,

 

 Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:

-     valamennyi pályázó számlavezető pénzintézetétől származó, 30 napnál nem régebbi, valamennyi számlára vonatkozó igazolás eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata a következő tartalommal: számlaszám feltüntetése, mióta vezeti bankszámláját, sorban állás volt-e az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban

-     30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy semmiféle köztartozása nincs

 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 3 hónapig fenntartja

 

Egyéb információk:

- Az ingatlanon végezhető minden olyan tevékenység, amely nem jár az épületek, építmények szerkezeti átalakításával. Esetleges szerkezeti átalakításhoz a bérbeadó előzetes írásban kiadott engedélye szükséges. Az átalakításhoz, tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek elkészíttetése és benyújtása, valamint annak teljes költsége a leendő bérlőt terheli.

Az ingatlanon végzendő tevékenység csak jogerős és végrehajtható hatósági engedélyek, valamint telepengedély köteles tevékenység esetén telephely engedélyezését követően illetve működési engedély birtokában folytatható.

 - A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő legalább három havi bérleti díjnak megfelelő összeget kaucióként előre az önkormányzat bankszámlájára befizessen

- A szerződéskötés esetén a felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződést bármelyik szerződő fél – 6 hónapos felmondási idő betartásával – bármikor, indoklás nélkül jogosult felmondani.

- A bérbeadó jogosult arra, hogy a havi bérleti díj összegét évenként a hivatalosan megállapított inflációs rátának megfelelően módosítsa.

- Az ingatlan bérbeadási ára nem tartalmazza az épület rezsiköltségét. A rezsiköltségek finanszírozása teljes mértékben a nyertes ajánlattevőt terheli.

- A nyertes ajánlattevő köteles az ingatlanra vagyonbiztosítást kötni.

- Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egyszeri alkalommal biztosítja.

- Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni.

E jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Aláírási címpéldányt másolatban. (Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány becsatolása szükséges.)

 

 

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül, illetve, hogy a kiválasztási folyamatot több fordulóssá nyilvánítsa. Az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén a Pályázó kárigényt semmiféle jogcímen nem érvényesíthet.

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje

 

A pályázatokat legkésőbb személyesen 2017. augusztus 7. napja 10.00 óráig zárt borítékban, „Pályázat a Badacsonytördemic, 1303. hrsz. alatti ingatlan bérletére” jelige feltüntetésével 1 eredeti példányban a Tapolca Város Polgármesteréhez (8300 Tapolca, Hősök tere 15.,) kell benyújtani. A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatra kerül sor.

A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére vonatkozóan.

Az ajánlatok bontását követően 2017. augusztus 7. napján 10.30 órakor a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban az érvényes ajánlatot benyújtó pályázók tárgyalási fordulón vesznek részt, ahol módosíthatják ajánlataikat.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a soron következő képviselő-testületi ülésén dönt.

Tapolca Város Önkormányzata az ajánlat tartalmát együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek minősítse.

 

 

 

Érvénytelen az ajánlat, ha:

- olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,

- az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be,

- az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,

- amely az ajánlatban a bérleti díj nem kerül egyértelműen meghatározásra, vagy más ajánlatához valamely feltételhez köti,

- olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette.

 

 

Az ajánlatkérő az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja.

 

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: Perger Kitti ügyintézőtől személyesen illetve a 06 87/511-150 telefonszámon.

 

 

Tapolca, 2017. július 4.

 

Dobó Zoltán
polgármester

 

 

Megjelent: 3022 alkalommal Utoljára frissítve: csütörtök, 06 július 2017 17:52
Facebook