Eseménynaptár

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
péntek, 22 szeptember 2017 17:22

V É G Z É S

Ügyiratszám (ÉTDR azonosító):

201700020381

Tárgy:

Varga Gábor és

Vargáné Horváth Gabriella

építési engedély hatály meghosszabbítás ügye

ÉTDR iratazonosító:

IR-000375561/2017

 

Ügyintéző:

Kiss Viktória

 

Iktatószám:

12/525-9/2017.

 

 

 

 

 

 

Varga Gábor és Vargáné Horváth Gabriella kérelmére eljárás indult a Tapolca, Fazekas u. 46. szám alatti, 1183 hrsz-ú ingatlanon meglévő lakóépület átalakításának és bővítésének építési engedély hatály meghosszabbítás ügyével kapcsolatosan, mely ügyben hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:

Kifüggesztés napja: 2017. szeptember 22.

Eljáró hatóság megnevezése: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Az ügy száma: 12/525/2017.

Az ügy tárgya: Tapolca, Fazekas u. 46. szám alatti, 1183 hrsz-ú ingatlanon meglévő lakóépület átalakításának és bővítésének építési engedély hatály meghosszabbítás ügye  

Ügyfél/ügyfelek neve, utolsó ismert lakcíme (székhelye):

 

Török András

3324 Armstead Dr. Shreveport La 71108 USA

 

Hatóságom a fent ismertetett ügyben döntést/döntéseket hozott, de annak kézbesítése fent nevezett tekintetében meghiúsult, ezért fent nevezett törvényes örököse/i – vagy meghatalmazottja/i, illetve jogutódja/i a döntést a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Építéshatósági Iroda: A. épület I. emelet 21. számú irodában átveheti/k.

 

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

 

 

I N D O K O L Á S

 

Varga Gábor és Vargáné Horváth Gabriella kérelmére a Tapolca, Fazekas u. 46. szám alatti, 1183 hrsz-ú ingatlanon meglévő lakóépület átalakításának és bővítésének építési engedély hatály meghosszabbítás ügyben eljárás folyik hatóságomnál. Török András részére hatóságom postai úton kétszer megkísérelte eljuttatni a hatóság által ismert címre a fenti eljárásban hozott döntést/döntéseket, azonban az átvételt igazoló tértivevény illetve esetlegesen visszaküldött küldeményt hatóságom részére mind a mai napig nem kerültek megküldésre. A döntés/ek kézbesíthetősége érdekében megkerestem nevezett ügyfél tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóságot, de az nem járt eredménnyel. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. §. (1) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel, illetve Ket. 80. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ügyfél jogutódja nem ismert, valamint a Ket. 80. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

 

Tapolca, 2017. szeptember 20.

           

                                    dr. Németh Mária Anita jegyző megbízásából:

 

Kiss Viktória

építéshatósági irodavezető

Megjelent: 507 alkalommal
Facebook