Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Programajánló

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
péntek, 29 szeptember 2017 18:38

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan adásvétel útján történő értékesítésére

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Tapolca Város Önkormányzata  

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

 

Pályázat célja: Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonát képező Badacsonytördemic, belterületi 1303. hrsz-ú ingatlan adásvétel útján történő értékesítése

A pályázat jellege: a pályázat nyilvános, egy fordulós

Érintett ingatlan adatai:

Címe:               Badacsonylábdihegy, Balaton part

Tulajdonos:     Tapolca Város Önkormányzata

Helyrajzi száma: Badacsonytördemic, 1303. hrsz.

Térmértéke:        2 ha 8191 m2

 

Az ingatlan közvetlenül a Balaton partján fekszik a 71-es főút mellett. Az ingatlan teljesen közművesített, per- és tehermentes. Jelenleg kempingként üzemel.

Induló ára: 457.000.000,- Ft.

Ajánlat benyújtásának helye: Tapolca Város Önkormányzata 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő 5.000.000,- Ft pályázati biztosítékot kér.

A pályázati biztosítékot Tapolca Város Önkormányzata 11748052-15429348 számú számlájára kell befizetni. A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles igazolni, hogy a pályázati biztosítékot befizette.

A nyertes ajánlattevő által adott pályázati biztosíték a vételárba beszámít. A többi ajánlattevő részére a pályázati biztosíték 3 munkanapon belül visszautalásra kerül.

Ha a nyertes ajánlattevő – vagy annak visszalépése esetén a szerződéskötésre jogosult ajánlattevő - a szerződéskötéstől visszalép, a letétbe helyezett pályázati biztosítékot elveszíti.

 

Pályázati feltételek:

 

Bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben a pályázó gazdasági társaság, köteles:

  • 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
  • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője, vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.

 

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:

 

  • a pályázó adatait (magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;

vállalkozó esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, székhely, adószám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;

jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve)

  • a pályázó által ajánlott vételárat (egyösszegű megajánlás),
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
  • a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezet,
  • a biztosíték megfizetésének igazolása.

 

 Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:

-     valamennyi pályázó számlavezető pénzintézetétől származó, 30 napnál nem régebbi, valamennyi számlára vonatkozó igazolás eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata a következő tartalommal: számlaszám feltüntetése, mióta vezeti bankszámláját, sorban állás volt-e az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapban

-     30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy semmiféle köztartozása nincs

  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 3 hónapig fenntartja

 

 A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül, illetve, hogy a kiválasztási folyamatot több fordulóssá nyilvánítsa. Az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítása, illetve a szerződéskötés elmaradása esetén a Pályázó kárigényt semmiféle jogcímen nem érvényesíthet.

 

A pályázat benyújtásának módja, határideje

 

A pályázatokat legkésőbb személyesen vagy postai úton 2017. november 3. 10.00 óráig (a postai úton feladott ajánlatoknak ezen időpontig be kell érniük!!!) zárt borítékban, „Pályázat a Badacsonytördemic, 1303. hrsz. alatti ingatlan megvételére” jelige feltüntetésével 1 eredeti példányban Tapolca Város Polgármesteréhez (8300 Tapolca, Hősök tere 15.,) kell benyújtani. A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatra kerül sor.
A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére vonatkozóan.Az ajánlatok bontását követően 2017. október. napján 10.15 órakor a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban az érvényes ajánlatot benyújtó pályázók tárgyalási fordulón vesznek részt, ahol módosíthatják ajánlataikat. Azonos ajánlattétel esetén a jelenlevők között versenytárgyalásra kerül sor. A versenytárgyalás során az érvényes ajánlatot tevő és azonos ajánlatot adó személyek egy ízben emelhetik az általuk megajánlott vételárat.

 

Bírálati szempontok:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és összességében véve a legelőnyösebb ajánlatot adja. A vételár egy összegben történő megfizetése előnyt jelent.

 

Az ajánlathoz kötöttség határideje:

Az ajánlattevő ajánlatához 40 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától kezdődik.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a soron következő képviselő-testületi ülésén dönt.

Az adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevővel az elbírálástól számított 40 napon belül köti meg az önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek minősítse.

 

Érvénytelen az ajánlat, ha:

- olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,

- az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be,

- az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,

- amely az ajánlatban a vételár nem kerül egyértelműen meghatározásra, vagy más ajánlatához vagy valamely feltételhez köti,

- olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette.

Az ajánlatkérő az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja.

 

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: Dobó Zoltán polgármesternél személyesen, illetve a 06 87/511-150 telefonszámon.

 

Egyéb információk:

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában levő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási joga van.

 

Badacsonytördemic község önkormányzata szintén elővásárlási joggal rendelkezik.

 

 

Az eljárásban csak olyan természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből származó lejárt köztartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében megfizeti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni az eljárásból.

Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti magának a tulajdonjog fenntartását, és a teljes vételár meghatározott határidőre történő meg nem fizetése esetére a visszavásárlási jogot.

Amennyiben a pályázat nyertese valamely oknál fogva az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja ajánlatát vagy az adásvételi szerződést a fenti határidőig nem köti meg, a kiíró döntése szerint helyébe a 2. helyezett ajánlattévő lép.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.

A késve beérkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.

 

Tapolca, 2017. szeptember 28.

 

 

                                                                                   Dobó Zoltán

                                                                                   polgármester

 

letölthető: 

 

 

Megjelent: 2404 alkalommal