Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
5
6
7
8
9
11
14
Dátum : 2023. december 14.
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png


Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 179/2013. (VII. 08.) sz. határozatával döntött a települési értéktár létrehozásáról, mely része lesz a Veszprém megyei értéktárnak.

A Tapolcai Települési Értéktár a Tapolca területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg az alábbiak szerint.
Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely
- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
- jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
- hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.
A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
A Magyar Értéktárról ahttp://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-ertektar oldalon tájékozódhatnak.

A nemzeti értékek települési értéktárba történő felvétele:
A Tapolca közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett javaslatában.
A javaslatot a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő adatait,
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális- dokumentációját,
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a Tapolcai Települési Értéktár Bizottságnak, amely a javaslatot megvizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételeknek, és dönt a Települési Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról, majd döntéséről a javaslattévőt írásban értesíti.

A települési értéktáraknak a megyei értéktárba történő megküldésekor a bizottság javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba.

A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.

A város vezetése és a bizottság számára egyaránt fontos és igen nagy jelentőséggel bír az, hogy a város lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy a kérdést a saját szemszögükből vizsgálva, és javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lehessenek egy különleges, valóban városunkra jellemző értéktár létrehozásában.

Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk együttműködési szándékukat.
Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

Tapolca, 2014. február 14.

Tisztelettel:


Császár László sk. Bakos György sk.
polgármester értéktár bizottság elnöke

 

TAPOLCAI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A bizottság hivatalos megnevezése: Tapolcai Települési Értéktár Bizottság
 2. A bizottság székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15
 3. A bizottság létszáma: 3 fő
 4. A Bizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik.
 5. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza.

 

II.
A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.

III.
A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

 1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.
 2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év januárjában és júliusában) tartja.
 3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31., és július 31.) beszámol tevékenységéről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő­-testületének.
 4. A Bizottság tagjait Tapolca Varos Önkormányzata Képviselő-testülete választja meg.
 5. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére a meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.
 6. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a www.tapolca.hu honlapon keresztül tájékoztathatja.
 7. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetben a napirend szóban is előterjeszthető.
 8. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti.

 

IV.
A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI

 1. A Bizottság ülése nyilvános.
 2. A Bizottság ülését az elnök vezeti.
 3. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.
 4. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni.
 5. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
 6. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
 7. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.
 8. A Bizottság szakértő közreműködését veheti igénybe, akit a Bizottság ülésére meg kell hívni.
 9. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.

 

V.
A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA

 1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza. A döntéshozatalhoz a jelenlévő bizottsági tagok több, mint felének egyenlő szavazata szükséges.
 2. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.
 3. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza.
 4. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a TTÉBH (Tapolcai Települési Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.
 5. Bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról.

 

VI.
A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE

1.    A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

 1. az ülés időpontját és helyét,
 2. a jelenlévők nevét,
 3. a tárgyalt napirendi pontokat,
 4. a tanácskozás lényegét,
 5. a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,
 6. A meghozott határozatok számát, a szavazati arányt, a határozat pontos szövegét, a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét, továbbá – kérés esetén – a kisebbségi véleményt.
 7. a szavazás számszerű eredményét és
 8. a bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezető aláírását.

2.    A jegyzőkönyv mellékletét képezi:

 1. a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
 2. az írásban benyújtott kiegészítés,
 3. a jelenléti ív.

3.    A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja.

VII.
A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
 2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségek megtérítésére jogosultak.

 

VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.

Tapolca, 2014. február 14.

 

 Császár László
polgármester

 

FÜGGELÉK

A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság tagjai

 

Lakcíme:

Bakos György

8297 Tapolca, Miklós u. 24.

Marton József

8300 Tapolca, Egry u. 5/B

Koppányi Ferenc

8300 Tapolca, Fenyves u. 8.