Önkormányzat

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png


Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 179/2013. (VII. 08.) sz. határozatával döntött a települési értéktár létrehozásáról, mely része lesz a Veszprém megyei értéktárnak.

A Tapolcai Települési Értéktár a Tapolca területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz.

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg az alábbiak szerint.
Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely
- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
- jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
- hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.
A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
A Magyar Értéktárról ahttp://elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-ertektar oldalon tájékozódhatnak.

A nemzeti értékek települési értéktárba történő felvétele:
A Tapolca közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett javaslatában.
A javaslatot a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javaslattevő adatait,
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális- dokumentációját,
d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint
e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a Tapolcai Települési Értéktár Bizottságnak, amely a javaslatot megvizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételeknek, és dönt a Települési Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról, majd döntéséről a javaslattévőt írásban értesíti.

A települési értéktáraknak a megyei értéktárba történő megküldésekor a bizottság javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba.

A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.

A város vezetése és a bizottság számára egyaránt fontos és igen nagy jelentőséggel bír az, hogy a város lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy a kérdést a saját szemszögükből vizsgálva, és javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lehessenek egy különleges, valóban városunkra jellemző értéktár létrehozásában.

Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk együttműködési szándékukat.
Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

Tapolca, 2014. február 14.

Tisztelettel:


Császár László sk. Bakos György sk.
polgármester értéktár bizottság elnöke

 

TAPOLCAI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A bizottság hivatalos megnevezése: Tapolcai Települési Értéktár Bizottság
 2. A bizottság székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 15
 3. A bizottság létszáma: 3 fő
 4. A Bizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik.
 5. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza.

 

II.
A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.

III.
A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

 1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi.
 2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év januárjában és júliusában) tartja.
 3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31., és július 31.) beszámol tevékenységéről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő­-testületének.
 4. A Bizottság tagjait Tapolca Varos Önkormányzata Képviselő-testülete választja meg.
 5. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére a meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.
 6. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a www.tapolca.hu honlapon keresztül tájékoztathatja.
 7. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de kivételes esetben a napirend szóban is előterjeszthető.
 8. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért tagja helyettesíti.

 

IV.
A BIZOTTSÁG ÜLÉSEI

 1. A Bizottság ülése nyilvános.
 2. A Bizottság ülését az elnök vezeti.
 3. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. A határozatképességet a bizottság elnöke állapítja meg.
 4. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottságnak egyszerű többséggel kell elfogadni.
 5. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
 6. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
 7. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.
 8. A Bizottság szakértő közreműködését veheti igénybe, akit a Bizottság ülésére meg kell hívni.
 9. A Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.

 

V.
A BIZOTTSÁG DÖNTÉSHOZATALA

 1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza. A döntéshozatalhoz a jelenlévő bizottsági tagok több, mint felének egyenlő szavazata szükséges.
 2. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól.
 3. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza.
 4. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a TTÉBH (Tapolcai Települési Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.
 5. Bizottság nyilvántartást vezet a beérkezett, de értéktárba felvételre nem kerülő javaslatokról.

 

VI.
A BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE

1.    A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:

 1. az ülés időpontját és helyét,
 2. a jelenlévők nevét,
 3. a tárgyalt napirendi pontokat,
 4. a tanácskozás lényegét,
 5. a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,
 6. A meghozott határozatok számát, a szavazati arányt, a határozat pontos szövegét, a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét, továbbá – kérés esetén – a kisebbségi véleményt.
 7. a szavazás számszerű eredményét és
 8. a bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezető aláírását.

2.    A jegyzőkönyv mellékletét képezi:

 1. a tárgyalt írásbeli előterjesztés,
 2. az írásban benyújtott kiegészítés,
 3. a jelenléti ív.

3.    A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja.

VII.
A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
 2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségek megtérítésére jogosultak.

 

VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.

Tapolca, 2014. február 14.

 

 Császár László
polgármester

 

FÜGGELÉK

A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság tagjai

 

Lakcíme:

Bakos György

8297 Tapolca, Miklós u. 24.

Marton József

8300 Tapolca, Egry u. 5/B

Koppányi Ferenc

8300 Tapolca, Fenyves u. 8.