Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
4
5
Dátum : 2022. június 5.
6
Dátum : 2022. június 6.
7
9
10
11
12
13
15
17
18
Dátum : 2022. június 18.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Az Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. 2022. évi bérrendezéséhez működési támogatás biztosítása
5. Döntés a „Tapolca, Alsó Malom-tó fahíd szerkezetének cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás során szükségessé vált fedezet kiegészítésről
6. Döntés a TOP_Plusz-2.1.1-21-VE-1 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázat megvalósítási helyszíneinek és tartalmának módosításáról
7. Döntés a Tanuszoda beruházás megvalósulásához szükséges nyilatkozat meghozataláról
8. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – a Tapolca, 2774 hrsz-ú ingatlanon lévő autóbusz-pályaudvar területén
9. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosításáról napelempark létesítése céljából
10. Döntés a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátásai feladatait vállaló fogszakorvossal kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról
11. Tájékoztató a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2021. évi gazdálkodásáról, valamint a 2022. évi aktualizált üzleti terveikről
12. A Tapolcai Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
13. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásróle
14. Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok, közalapítványok működéséről
15. Döntés a Veszprémi Főegyházmegye és Tapolca Város Önkormányzata között létrejött használati szerződés módosításáról
16. Döntés a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladataihoz kapcsolódó menetjegy- és bérletek díjainak emeléséről
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
3. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása a 2022. július 1 - 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra
4. Döntés a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE-1 kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés című felhívásra benyújtani tervezett „A tapolcai Városi Piac fejlesztése” elnevezésű pályázat konzorciumi formában történő megvalósításáról
5. Indítható óvodai csoportlétszám megemelése a Tapolcai Kertvárosi Óvoda székhelyintézményében
6. Döntés a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséről
7. Döntés az NHSZ Csobánc Kft. felügyelő bizottságában Tapolca Város Önkormányzatát képviselő tag felügyelő-bizottsági tagi tisztségének megerősítéséről
8. A 2021. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Tájékoztatás Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (III.18.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
3. Tájékoztatás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2019. (X.24.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
4. Döntés a Tapolca 1954/25 és 1958/1 hrsz-ú forgalomképtelen ingatlanok forgalomképes vagyonelemmé történő átminősítéséről, valamint értékesítésre történő kijelöléséről
5. Döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményátszervezéséről, alapító okiratának módosításáról
6. Döntés a Tapolca 4350 és 4370/11 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
7. Döntés alapítványok (Korszerű Oktatásért Alapítvány, Medicopter Alapítvány, Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány), valamint Szentes Város Önkormányzatának támogatásáról
8. Döntés az alapítványok 2022. évi közművelődési támogatásáról
9. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosításáról (napelempark területe)
10. Döntés Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása eljárásban a véleményezési szakasz lezárásáról
11. Az önkormányzati intézmények 2022. évi karbantartásáról, felújításáról szóló tervezet elfogadása
12. Tájékoztató az EUCF – European City Facility – Városokkal a városokért konzorcionális projektről, valamint döntés a közös és a tapolcai beruházási koncepciók jóváhagyásáról
13. A Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Gönczy Pál Szakképző Intézményegysége megszüntetésének véleményezése
14. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2021. évi beszámolóinak és 2022. évi munkaterveinek jóváhagyása
15. Beszámoló a közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi feladatokért, valamint a sport- és ifjúsági kapcsolatokért felelős tanácsnokok 2021. évi munkájáról
16. A 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a TVSE reszere T AO pályázat keretében megvalósuló beruházáshoz Csermák József Rendezvénycsarnok tetőszerkezetének felújítása - nyújtott támogatásról
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményátszervezése, alapító okiratának módosítása
2. Döntés a 2022. évben benyújtandó TOP_PLUSZ pályázatok projekt-előkészítő feladatai ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
3. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 2021. évi beszámoló elfogadása
4. Döntés a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola műfüves pályájának felújításához szükséges önrész biztosításáról
5. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról
6. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról a Tapolca és Sümeg között tervezett kerékpárúttal kapcsolatban
7. Tapolca Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Jegyzőkönyv
Meghívó
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
3. Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) rendeletének módosítása
4. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
5. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
6. Döntés a 2022. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről
7. A 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylése
8. Döntés a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető-váltással kapcsolatos taggyűlési határozatának jóváhagyásáról
9. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
10. Beszámoló a Tapolcai Repülő Egyesület 2021. évi munkájáról
11. Döntés és tájékoztatás a 2022. évben benyújtott/benyújtandó önkormányzati pályázatokról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Elvi döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményátszervezéséről
2. Döntés a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet feladatellátásához szükséges forrás biztosításáról
3. A polgármester illetményének megállapítása
4. Az alpolgármester illetményének megállapítása
Jegyzőkönyv